Yondr – Polisi Ffonau Symudol

Menter Dysgu a Lles Newydd


Mae Ysgol Dyffryn Conwy wedi penderfynu gwneud yr ysgol yn ofod di-ffôn o Fedi 1af, 2024 i gefnogi lles plant a gwella addysgu a dysgu.

Mewn llythyr at rieni, roedd yr ysgol yn cydnabod bod gan ffonau ran enfawr i'w chwarae mewn bywyd yn y byd modern, a'u bod hefyd yn gwybod bod dysgu, iechyd meddwl ac ymddygiad cymdeithasol yn gwella'n sylweddol pan fydd myfyrwyr yn ymgysylltu'n llawn â'u hathrawon a'u cyd-ddisgyblion.

Bydd yr ysgol yn gweithio gyda chwmni o'r enw Yondr gweithredu system sydd eisoes yn cael ei defnyddio mewn dros 1,000 o ysgolion ar draws 21 o wledydd i hwyluso amgylchedd dysgu ymgysylltiedig.

Mae Rhaglen Yondr yn defnyddio cwdyn syml, diogel sy'n storio ffôn. Bydd pob myfyriwr yn diogelu eu ffôn mewn cwdyn Yondr a neilltuwyd yn bersonol iddynt pan fyddant yn cyrraedd yr ysgol bob dydd ar ddechrau'r tymor newydd. Bydd myfyrwyr yn cadw meddiant ar eu ffonau yn ystod y dydd ond ni fyddant yn eu defnyddio hyd nes y bydd eu codenni wedi agor ar ddiwedd y diwrnod ysgol neu os bydd athro yn gweld bod angen defnyddio ffôn fel arf dysgu yn ystod gwersi penodol.

Yn ddiweddar, cynhaliodd Yondr arolwg dros 900 o bartneriaid ysgol i fesur effeithiau creu amgylcheddau addysgol di-ffôn. Cyflawnodd yr ysgolion hyn gynnydd nodedig mewn sawl maes:

  • Gwelodd 65% o ysgolion welliant mewn perfformiad academaidd
  • Gwelodd 74% o ysgolion welliant yn ymddygiad myfyrwyr
  • Gwelodd 83% o ysgolion welliant yn ymgysylltiad myfyrwyr yn yr ystafell ddosbarth

Dywedodd y Pennaeth Owain Gethin Davies ei fod yn falch iawn o gyflwyno’r system hon yn yr ysgol er budd holl aelodau cymuned yr ysgol. Dywedodd y bydd rhieni a myfyrwyr yn dal i allu cyfathrebu â’i gilydd mewn argyfwng, ac y gellid gwneud darpariaeth ar gyfer myfyrwyr bregus neu’r rhai sydd angen cyrchu apiau ar gyfer anghenion meddygol. Dywedodd, “rydym yn gwybod bod tystiolaeth sylweddol bod cael mynediad i gyfryngau cymdeithasol trwy fynediad rheolaidd i ddyfais symudol yn cael effaith negyddol ar iechyd meddwl plant. Er enghraifft, mae ymchwil yn dangos i ni fod pobl ifanc yn eu harddegau sy’n treulio 6 i 9 awr yr wythnos ar gyfryngau cymdeithasol 47% yn fwy tebygol o ddweud eu bod yn anhapus na’r rhai sy’n defnyddio llai ar gyfryngau cymdeithasol, a bod unigrwydd yn yr ysgol mewn 36 allan o 37 gwlad wedi cynyddu ers hynny. 2012 ac mae wedi dyblu fwy neu lai yn Ewrop”.